Finančno svetovanje

advisor_office_working-with-young-couple_413x185

 

NAROČI OBISK SVETOVALCA

 

Licenca AZN:

 

Posle zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja lahko pri zavarovalnici, zavarovalno zastopniški družbi oziroma zavarovalno posredniški družbi oziroma pri drugih osebah, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo, samostojno opravljajo samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje AZN Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja.

 

Licenca ATVP:

 

Trženje enot investicijskih skladov na območju Republike Slovenije v imenu in za račun družbe za upravljanje iz 100. člena ali za račun osebe, ki jo pooblasti družba za upravljanje Skladno s prvim odstavkom 131. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15; v nadaljevanju ZISDU–3) lahko opravljajo samo fizične osebe, ki imajo ustrezno dovoljenje ATVP Agencije za trg vrednostnih papirjev za trženje enot investicijskih skladov.