brez čakalnih vrst

Zdravstvena polica

Čakalne dobe me spravljajo ob živce, za samoplačniški pregled pa nimam denarja! Ste v takšnem brezizhodnem položaju tudi vi?

Ne skrbite, imamo rešitev za vas. Težavam, s katerimi se boste zagotovo srečali tudi vi, se boste izognili s sklenitvijo Zdravstvene police Vzajemna. Ko boste pri svojem zdravniku prejeli napotnico za specialistični pregled, pokličete dežurno številko Vzajemne, kjer vas bodo obravnavali hitro in za vas pripravili individualni načrt poti do zdravja doma ali v tujini. Izvajalca sto­ri­tve si boste lahko izbrali sami v mreži pogod­be­nih par­tner­jev Vzajemne. Na vrsto boste pri­šli takoj, brez čaka­nja. Stro­škov samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev, kot so stro­ški spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tev, stro­ški ope­ra­tiv­nih pose­gov in podobno, vam ne bo treba plačati. Celoten strošek bo pokrila Vzajemna!

Na vsa vaša vprašanja bo odgovoril naslednji:

 

VIDEO

 

Z Zdravstveno polico boste hitro dostopali do kakovostnih specialističnih zdravstvenih storitev, operativnih posegov ali drugega mnenja zase in vaše otroke.

Pripravili smo vam najugodnejšo ceno in lepo darilo ob sklenitvi. Vpišite vaše podatke v:

 

 MOJA ZAVAROVANJA

 

Poklical vas bo naš svetovalec in sklenitev Zdravstvene police bo urejena takoj!

 

 

Informativni primer:

 

45-letni Peter opra­vlja delo komer­ci­a­li­sta v far­ma­cevt­skem pod­je­tju. Svoj pro­sti čas naj­raje pre­živi z dru­žino, rad tudi kole­sari in teče. Kljub temu, da Peter skrbi za akti­ven in zdrav življenj­ski slog, zaradi pona­vlja­jo­čih bole­čin v prsih obi­šče oseb­nega zdrav­nika, ki mu izda napo­tnico za pre­gled pri spe­ci­a­li­stu kar­di­o­logu. Ker je Peter pred časom skle­nil Zdravstveno polico, kon­tak­tira asi­stenčni cen­ter Vzajemne, kjer mu ure­dijo vse potrebno, da že teden dni kasneje opravi spe­ci­a­li­stični pregled.

Na pod­lagi opra­vlje­nega pre­gleda in vseh pre­i­skav Petra napo­tijo na ope­ra­tivni poseg. Da pre­maga vse dvome, Peter zaprosi za drugo mne­nje. Po pri­do­blje­nem dru­gem mne­nju in posvetu pri zdrav­niku je Peter odlo­čen, da je poseg edina prava pot do zdravja. Zdravstvena polica Petru omo­goči, da zava­ro­val­nica orga­ni­zira in krije stro­ške ope­ra­tiv­nega posega. Zavarovalnica pri­pravi Načrt poti do zdravja in v nje­go­vem imenu opravi pla­čilo in vse potrebno za izvedbo ope­ra­tiv­nega posega.

Zdravstvena polica Petru omo­goči:Okvirni stro­šek: 20.400 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov spe­ci­a­li­stič­nega pre­gleda (EKG, ultrazvok srca, ultrazvok vra­tnih arte­rij, koronarografija)1.100 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov pri­do­bi­tve dru­gega mne­nja ter posve­to­val­nega obi­ska pri zdravniku1.300 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov ope­ra­tiv­nega posega– 13.500 EUR plača zava­ro­val­nica direk­tno izva­jalcu ope­ra­tiv­nega posega – zava­ro­vancu se izplača 4.500 EUR za bol­ni­šnično zdra­vlje­nje in pre­o­sta­nek zava­ro­valne vsote

 

V mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Vzajemna Net je trenutno vključenih preko 40 domačih in okoli 30 tujih partnerjev. Z večino domačih partnerjev imamo sklenjene neposredne pogodbe o sodelovanju, za izvajanje storitev v tujini pa smo se povezali z našimi asistenčnimi partnerji, ki nam pomagajo pri zanesljivi organizaciji kvalitetnih zdravstvenih storitev v tujini (www.best-treatment.com, www.medico-veritas.net, www.vc-intl.si). Partnersko mrežo bomo širili in razvijali tako kot nam bodo to narekovale vaše potrebe.