zavarovanje premičnin in nepremičnin

Kaj storiti v primeru škode?

 

Veliko ljudi ne ve kaj storiti v primeru požara, izlitja vode ali kakšne druge škode na njihovi nepremičnini.

Kar se da hitro je potrebno kontaktirati zavarovalnico, takoj po nastanku zavarovalnega primera pa mora zavarovanec  storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil nadaljnje nastajanje škode, upoštevajoč pri tem navodila zavarovalnice.

– Zavarovanec mora obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve. Izpolni obrazec Prijava škode na stanovanjskih predmetih obr-rzp-109_prijava_skode_stanovanjski_predmeti ali obrazec obr-rzp-108_prijava_skode_pozar_vihar_poplave v primeru škode na objektu.  

– Zavarovanec mora o vseh primerih, ki so določeni z ustreznimi predpisi, predvsem pa o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, eksplozije ali udarca motornega vozila, ki ni last zavarovanca,    vandalizma ter vloma ali ropa, takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali poškodovane oz. so izginile ob zavarovalnem primeru.

– Nastanek zavarovalnega primera zaradi vloma ali ropa zavarovanec izkaže s policijskim zapisnikom ali s potrdilom o prijavi na policijski postaji.

– Če nastane zavarovalni primer, mora zavarovalnica izplačati zavarovalnino ali odškodnino v roku štirinajst dni, šteto od dneva, ko razpolaga z vso dokumentacijo, na podlagi katere lahko odloča o temelju in višini zahtevka.

– Če znesek njene obveznosti ni ugotovljen v tem roku, mora zavarovalnica upravičencu na njegovo zahtevo izplačati nesporni del svoje obveznosti kot predujem.